Toán lớp 5: Hiểu rõ bài toán: Biết phần trăm của 1 số. Tìm số đó?

Toán lớp 5: Hiểu rõ bài toán: Biết phần trăm của 1 số. Tìm số đó?

Questions